Google Analytics

  • از منوی اصلی Google analytics به صفحه Admin وارد شوید.
  • در قسمت Property برروی گزینه User Management کلیک کنید.
  • در صفحه Property permissions برروی گزینه Add (+) کلیک کنید.
  • برروی گزینه Add User کلیک کنید.
  • آدرس ایمیل [email protected] را وارد کرده و در بخش Permissions گزینه Read& Analyze را فعال کنید و برروی گزینه Add کلیک کنید.