همکاری در فروش
Sales Partnership

بــــه مشـتریانــتان مشاوره دهید، اجراء و رضایتمندی_مشتری_باما !

مـا بـه کیفیت خـدمـاتـمان اطمینان داریم، مشـــتریان شـــما هـــم اطمینان می کنند. چرا که خدمات ما #نتیجه_محور است.

تبلیغات نتیجه مـــحور بـــه معنی پــرداخـــت مشـــتری بـــه ازاء هـــر نتیجه دریافتی او می بـــاشـــد. بـــنابــراین مشـــتریان شـــما پـــس از اجـــراء اولین کمپین آزمـــایشی، اطمینان لازم جهـــت همکاری مـــداوم بـــا شـــما را خواهند داشت.

خـدمـات تبلیغ درایو، مسـتقیم بـر روی کسب درآمـد مشـتریان خـود تـاثیر چشمگیری می گـذارد. بـنابراین مشـــتریان بـــعد از اولین اســـتفاده از تبلیغدرایو اســـتفاده از آن را رهـــا نمی نـــمایند و هـــر روز مـــایل بـــه دریافـت خـدمـات بیشتر هسـتند. ٪۱ از مـبلغ کل هـمه کمپین هـای مشـتریان شـما، در صـورتی که فـقط اولین همکاری کمی چالش برانگیز است.

٪۱ کمیسیون فــروش، بـرای خــدمــاتی که مشــتری بــعد از اولین تجــربــه آن را رهــا نمی کند!

بی رقیب، زیرا:
ریسک تبلیغات را ما میپذیریم !
شفاف و با کیفیت، زیرا:
سرویس نتیجه محور، یعنی شفافیت کامل.
الزام هر کسب و کار‌!‌ زیرا :
ما برای کسب و کارها درآمدزایی می کنیم…

همکاری در فروش